Regulamin Wycieczek PTT

Ważny od 15 października 2012
(z późniejszymi zmianami)

Postanowienia porządkowe dotyczące zapisów i wycieczek organizowanych przez Polskie Towarzystwo Tatrzańskie Oddział „Beskid” w Nowym Sączu:

 1. Zapisy na wycieczki przyjmowane są (najlepiej telefonicznie) w Biurze Podróży WAKACYJNY RAJ, ul. Sobieskiego 14a/2

Czynne: Poniedziałek – Piątek 9:00 – 16:00
Infolinia: 0 801 011 324
tel./fax.(0-18) 444 29 22
kom: 513 017 830

 1. Zgłoszenie na wycieczkę jest jednocześnie traktowane jako potwierdzenie odpowiedniej kondycji i stanu zdrowia uczestnika, umożliwiające udział w wycieczce oraz akceptację niżej wymienionych postanowień porządkowych.
 2. Zapisy na wycieczki jednodniowe rozpoczynają się po pojawieniu się ogłoszenia na stronie internetowej i/lub plakacie informacyjnym.
  Pierwszeństwo w zapisach (dwa dni od daty rozpoczęcia zapisów) przysługuje członkom PTT Oddziału Beskid posiadającym aktualnie opłaconą składkę członkowską
  Zapisy telefoniczne na wycieczki jednodniowe należy potwierdzić wpłatą dokonaną następnego dnia (najlepiej przelewem), nie później niż do czwartku poprzedzającego wycieczkę. Dotyczy to zarówno wpłat gotówkowych, jak i przelewem.
  W wypadku rezygnacji z wycieczki jednodniowej najpóźniej do czwartku poprzedzającego wyjazd, zwraca się dokonaną wpłatę. W przypadku rezygnacji w terminie późniejszym wpłacona kwota nie podlega zwrotowi.
 3. Zapisy na wycieczki wielodniowe i wyprawy będą prowadzone od daty podanej na stronie internetowej i/lub na plakacie. Zapisy prowadzone są wyłącznie dla członków PTT Oddziału Beskid i ich rodzin.
  Warunki zapisów na wycieczki wielodniowe i wyprawy (cena, terminy wpłat, możliwość rezygnacji) będą tworzone indywidualnie dla każdej imprezy. Informacje te pojawiać się będą łącznie z planem danej imprezy.
 4. PTT ubezpiecza w zakresie NNW uczestników wycieczek, zapisanych i opłaconych w Biurze Wakacyjny Raj.
 5. Istnieje możliwość samodzielnego ubezpieczenia się (należy to zgłosić przed wycieczką) lub też dodatkowego ubezpieczenia (zwłaszcza wycieczek kilkudniowych) za dodatkową opłatą.
  Osoby nie ubezpieczone nie mogą uczestniczyć w wycieczkach.
  Zastrzega się możliwość wprowadzenia innych bądź dodatkowych wytycznych w kwestii dokonywania wpłat, zapisów i ubezpieczenia. Jeżeli zaistnieje taka sytuacja stosowna informacja będzie podana każdorazowo na stronie internetowej i/lub plakacie informacyjnym.
 6. PTT udziela zniżek w opłatach na podstawie legitymacji: szkolnych, studenckich, członkowskich PTT (aktualnie opłacona składka członkowska).
 7. PTT zastrzega sobie możliwość zmiany trasy wycieczki ze względu na np. warunki atmosferyczne, dostępność szlaków, komunikaty odpowiednich służb górskich, mogące mieć wpływ na bezpieczeństwo uczestników. O zmianie decyduje na miejscu przewodnik prowadzący wycieczkę.
 8. PTT odpowiada wyłącznie za osoby uczestniczące w podanym programie wycieczki i znajdujące się pod opieką przewodnika. PTT nie bierze odpowiedzialności za osoby realizujące własny program. Jeśli uczestnik wycieczki rezygnuje z realizacji wycieczki pod kierunkiem przewodnika winien on podpisać stosowne oświadczenie – Oświadczenie znajduje się u Przewodnika prowadzącego.
 9. Niepełnoletni uczestnicy mogą brać udział w organizowanych imprezach pod opieką rodzica (ów), opiekuna prawnego lub za ich pisemną zgodą, pod opieką upoważnionej dorosłej osoby.
 10. Przewodnik PTT prowadzący grupę, w szczególnie uzasadnionych wypadkach może odmówić udziału w wycieczce osobie, która ze względu na planowaną trasę i przewidywane warunki nie posiada odpowiedniego ekwipunku turystycznego (obuwie górskie, odzież chroniąca przed deszczem i innymi czynnikami zewnętrznymi, leki w wypadku konieczności ich stałego przyjmowania), a także ważnych dokumentów uprawniających do przekroczenia granicy w wypadku wycieczek zagranicznych.
 11. PTT nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za szkody materialne wyrządzone przez uczestników, w tym również za zniszczone lub uszkodzone mienie uczestnika, powstałe w czasie trwania wycieczki a niezależne od PTT.
 12. Zapisanie się na wycieczkę/imprezę organizowaną przez PTT O/Beskid jest równoznaczne z wyrażeniem zgody Uczestników biorących w nich udział, na publikację swojego wizerunku przez Polskie Towarzystwo Tatrzańskie.
 13. Uczestnicy wycieczek wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych w niezbędnym zakresie, wymaganym przy zapisie i ubezpieczeniu.
 14. Dane osobowe przetwarzane są na potrzeby Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego O/Beskid w Nowym Sączu. W niektórych przypadkach istnieje możliwość, że dane osobowe przekazywane są w celach informacyjnych Urzędowi Miejskiemu w Nowym Sączu, Starostwu Powiatowemu w Nowym Sączu lub Urzędowi Marszałkowskiemu w Krakowie oraz do Zarządu Głównego PTT. Każda z osób której dane są przetwarzane ma prawo: do dostępu do danych, do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz do sprzeciwu.
 15. Organizator zastrzega sobie prawo  doboru uczestników wycieczki, celem jej sprawnego przebiegu.