Przewodnik GOT PTT

1. Kandydat na Przewodnika GOT PTT powinien posiadać następujące kwalifikacje:
a) ukończone 21 lat,
b) wykształcenie minimum średnie,
c) posiadanie GOT PTT przynajmniej w kat. I stopniu srebrnym w chwili zgłoszenia kandydatury na przewodnika GOT PTT,
d) pozytywną opinię macierzystego Oddziału PTT
e) dokładną znajomość krain górskich, na które ma być Przewodnikiem GOT PTT,
f) doświadczenie turystyczne oraz umiejętność programowania i organizowania wycieczek górskich,
g) umiejętność udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach,
h) znajomość „Regulaminu GOT PTT”,
i) znajomość zasad ochrony przyrody,
j) znajomość przepisów dotyczących poruszania się w strefie przygranicznej.

2. Osoby odpowiadające kwalifikacjom określonym w pkt. 1 przesyłają do Oddziałowej Komisji GOT PTT swojego macierzystego Oddziału wniosek o mianowanie Przewodnikiem GOT PTT.

3. Oddziałowa Komisja GOT PTT przeprowadzi z kandydatem na Przewodnika GOT PTT rozmowę kwalifikacyjną zgodnie z zasadami ustalonymi przez ZG PTT – powiadamiając go uprzednio o tematyce rozmowy – i w wyniku pozytywnej oceny jego kwalifikacji wystąpi do Komisji GOT ZG PTT z wnioskiem o mianowanie kandydata Przewodnikiem GOT PTT.

4. Przewodników GOT PTT mianuje się na następujące krainy górskie:
– Sudety (S)
– Karpaty Zachodnie do Przełęczy Tylickiej (KZ)
– Tatry i Podtatrze (T)
– Karpaty Wschodnie (KW)
– Góry Świętokrzyskie (GŚ)
– na obszar wszystkich Krain Górskich (WKG)

5. Komisja GOT ZG PTT nadaje uprawnienia, wystawia legitymacje i wydaje odznaki Przewodnika GOT PTT.

6. Przewodnik GOT PTT nie posiada uprawnień do prowadzenia wycieczek zbiorowych.

7. Przewodnik GOT PTT może być skreślony z listy przez Komisję GOT ZG PTT za:
a) niewłaściwe podejście do pracy lub naruszanie zasad kultury turystycznej, względnie zasad ochrony przyrody,
b) lekkomyślne poświadczenie danych w wykazach odbytych wycieczek górskich,
c) działanie na szkodę PTT lub czyny nie licujące z godnością obywatela Rzeczypospolitej Polskiej.
Od decyzji skreślającej Przewodnika GOT PTT z listy skreślony może złożyć odwołanie w terminie 14 dni do Głównego Sądu Koleżeńskiego PTT.
Uprawnienia Przewodnika GOT PTT ustają automatycznie w wypadku utraty członkostwa PTT.

8. Komisja GOT ZG PTT może z własnej inicjatywy lub na wniosek Oddziałów mianować Przewodników Honorowych spośród Przewodników GOT PTT szczególnie zasłużonych dla turystyki górskiej i dla propagowania GOT PTT. Honorowy Przewodnik GOT PTT zachowuje wszystkie prawa przysługujące Przewodnikowi GOT PTT.

9. Niniejszy regulamin obowiązuje od 1 lutego 1995 r. – ze zmianami dokonanymi w dniu 19 maja 2001 r.