20.04.2023 – Walne Zgromadzenie Członków PTT Beskid

Działając na podstawie § 39, pkt 2 Statutu PTT Zarząd Oddziału „Beskid” Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego w Nowym Sączu zwołuje na dzień 20 kwietnia 2023 roku, na godz. 17:00 – pierwszy termin, godz. 17:15 – drugi termin, Walne Zgromadzenie Członków, które odbędzie się w lokalu WSB-NLU ul. Zielona 27 C, wjazd od ul. Grunwaldzkiej, Budynek Główny C, sala 121.

Proponowany porządek Zgromadzenia:

 1. Otwarcie Zgromadzenia
 2. Wybór przewodniczącego i sekretarza Zgromadzenia
 3. Przyjęcie porządku obrad
 4. Przyjęcie regulaminu obrad
 5. Przyjęcie protokołu z Walnego Zgromadzenia Członków Oddziału w dniu 10 i 31 marca 2022 roku
 6. Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej i Komisji Uchwał i Wniosków
 7. Sprawozdanie merytoryczne i finansowe Zarządu Oddziału za 2022 rok
 8. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Oddziału za 2022 rok
 9. Sprawozdanie Sądu Koleżeńskiego Oddziału za 2022 rok
 10. Dyskusja nad sprawozdaniami
 11. Stwierdzenie prawomocności obrad
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2022 r.
 13. Podjęcie uchwały o przyjęciu znowelizowanego Statutu PTT „Beskid”
 14. Sprawy bieżące Oddziału i wolne wnioski
 15. Zakończenie Zgromadzenia

Materiały będące przedmiotem Walnego Zgromadzenia będą dostępne do wglądu w siedzibie Oddziału – Biurze Turystycznym „Wakacyjny Raj” na dwa tygodnie przed jego terminem.