11.04.2024 – WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW PTT BESKID

Działając na podstawie § 39, pkt 2 Statutu PTT Zarząd Oddziału „Beskid” Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego w Nowym Sączu zwołuje na dzień 11 kwietnia 2024 roku, na godz. 17:00 – pierwszy termin, godz. 17:15 – drugi termin, Walne Zgromadzenie Członków, które odbędzie się w lokalu WSB-NLU ul. Zielona 27 C, wjazd od ul. Grunwaldzkiej, Budynek Główny C, sala 121.

Proponowany porządek Zgromadzenia:

 1. Otwarcie Zgromadzenia
 2. Wybór przewodniczącego i sekretarza Zgromadzenia
 3. Przyjęcie porządku obrad
 4. Przyjęcie regulaminu obrad
 5. Przyjęcie protokołu z Walnego Zgromadzenia Członków Oddziału w dniu 20 kwietnia 2023 r.
 6. Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej i Komisji Uchwał i Wniosków
 7. Sprawozdanie merytoryczne Zarządu Oddziału za 2023 rok
 8. Sprawozdanie finansowe Zarządu Oddziału za 2023 rok
 9. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Oddziału za 2023 rok
 10. Sprawozdanie Sądu Koleżeńskiego Oddziału za 2023 rok
 11. Dyskusja nad sprawozdaniami
 12. Stwierdzenie prawomocności obrad
 13. Podjęcie uchwały  w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2023 r.
 14. Sprawy bieżące Oddziału i wolne wnioski
 15. Zakończenie Zgromadzenia

Materiały będące przedmiotem Walnego Zgromadzenia będą dostępne do wglądu w siedzibie Oddziału – Biurze Turystycznym „Wakacyjny Raj” na dwa tygodnie przed jego terminem.