Polskie Towarzystwo Tatrzańskie
Statut Historia Informacje Odznaki PTT  Nowy Sącz Bezpieczeństwo GOPR Kontakt Księga Gości
O kursie
Przewodnicy: regulamin
Przewodnicy: program
Przewodnicy: wycieczki
Piloci: regulamin
Piloci: program
Materiały
Harmonogram
Prowądzacy
GALERIA
Strona główna

Kurs przewodników i pilotów

REGULAMIN KURSU
DLA KANDYDATÓW  NA PRZEWODNIKÓW BESKIDZKICH1. Kurs organizowany  jest przez Oddział "Beskid" Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego w Nowym Sączu, 33-300 Nowy Sącz, ul. Lwowska 32, Tel. 0-18 444 44 45.

2. Kurs odbywa się w oparciu o Ustawę i usługach turystycznych z dnia 29 sierpnia 1997 r. z  późniejszymi zmianami i na podstawie Upoważnienia marszałka Województwa Małopolskiego w Krakowie z dnia  2008 r.

3. Kurs trwa od października 2008 do grudnia 2009. O dokładnym terminie jego rozpoczęcia kandydaci zostaną powiadomieni dodatkowo.

4. Kierownikiem kursu jest Maciej Zaremba tel. 0602 154 042, a jego zastępcą Wojciech Szarota tel.  0608 037 393. Osoby te odpowiadają za sprawny przebieg kursu oraz służą pomocą i opieką jego uczestnikom.

5. Kurs odbywa się zgodnie z programem w/w  Ustawy i obejmuje …obszary górskie obszary górskie: Beskidy Wschodnie oraz wschodnia część Beskidów Zachodnich:
 • szkolenie teoretyczne w ilości 210 godzin, zajęcia odbywać się będą w lokalu "Civitas Christiana" w Nowym Sączu, ul. Kar. Stefana Wyszyńskiego 3 w soboty w godzinach 9.00 -15.00. W przypadku zmiany dnia lub godziny zajęć kandydaci zostaną wcześniej powiadomieni;
 • szkolenie praktyczne w ilości 144 godzin, podczas 14 wycieczek autokarowych i pieszych górskich na terenie przyszłych uprawnień.
 • Szczegółowy plan kursu kandydaci otrzymają podczas inauguracji kursu.
6. Uczestnikiem kursu może być osoba, która:
 • ukończyła 18 lat;
 • posiada odpowiedni stan zdrowia;
 • nie była karana za przestępstwa umyślne lub inne popełnione w związku z wykonywaniem zadań przewodnika turystycznego lub pilota wycieczek;
 • jest członkiem Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego;
 • odbędzie rozmowę kwalifikacyjną potwierdzającą predyspozycje do wykonania zadań przewodnika;
 • złoży wymagany komplet dokumentów: podanie, ankietę personalna, odpis świadectwa ukończenia szkoły średniej lub dyplomu wyższej uczelni, zaświadczenie lekarza medycyny pracy, oświadczenie o niekaralności, 6 zdjęć;
 • dokona wpłaty wpisowego.
7. Planowany koszt kursu wynosi 950 zł i jest płatny w ratach:
 • I  wpisowe 100zł do 30 września 2008 r.
 • II.450 zł do dnia 30 października 2008 r.
 • III 400 zł do 28 lutego 2009 roku.
 • Nie wniesienie wpłaty, w którymś z wymienionych terminów powoduje skreślenie kandydata z listy uczestników kursu. Nie wniesienie w/w wpłat lub rezygnacja kandydata z kursu, nie powoduje zwrotu dotychczas wpłaconych kwot.
 • Koszty wycieczek nie są wliczone w wyżej podany koszt kursu i jest on pokrywany dodatkowo przez kandydatów.
 • Koszt noclegów, wstępy do obiektów oraz transport środkami lokomocji publicznej są płatne u świadczących te usługi, według ich cenników przez kandydatów biorących udział w danej wyciecze.
 • Koszt autokratów turystycznych dzielony jest na wszystkich kandydatów, bez względu na ich uczestnictwo w wycieczce.
8. Kandydaci wybierają swoich przedstawicieli  - starostę kursu i jego zastępcę, którzy ich reprezentują i współpracują z kierownictwem kursu.

9. Obecność kandydatów na zajęciach teoretycznych i praktycznych jest obowiązkowa . W wyjątkowych przypadkach losowych dopuszcza się nieobecność pod warunkiem pisemnego usprawiedliwienia. Ponadto kierownik kursu lub jego zastępca mogą wymagać opracowań pisemnych lub zaliczeń ustnych z opuszczonych zajęć.

10. Po zrealizowaniu programu szkolenia, kandydaci przystępują do egzaminu państwowego przed komisja powołaną przez marszałka Województwa Małopolskiego, składającego się z części  teoretycznej i praktycznej.

 • Egzamin teoretyczny przeprowadzany jest w formie pisemnej i ustnej.
 • Egzamin praktyczny trwa dwa dni i odbywa się na trasie wycieczki autokarowej oraz pieszej wycieczki górskiej.
 • Kandydat, który nie zdał części pisemnej, ustnej lub praktycznej egzaminu może wystąpić o ponowne dopuszczenie do każdej z części egzaminu po upływie 30 dni od dnia, w którym ogłoszony wyniki egzaminu.

11. Zakończenie kursu, połączone z wręczeniem legitymacji i odznak przewodnickich planowane jest w styczniu 2010 r.


12. Prawo interpretacji niniejszego regulaminu należy do organizatora szkolenia.


13. Regulamin niniejszy został zatwierdzony przez zarząd Oddziału PTT "Beskid" w Nowym Sączu w dniu 08.04.2008 r.