Polskie Towarzystwo Tatrzańskie
Statut Historia Informacje Odznaki PTT  Nowy Sącz Bezpieczeństwo GOPR Kontakt Księga Gości
O kursie
Przewodnicy: regulamin
Przewodnicy: program
Przewodnicy: wycieczki
Piloci: regulamin
Piloci: program
Materiały
Harmonogram
Prowadzący
GALERIA
Strona główna

Kurs przewodników i pilotów

REGULAMIN KURSU
DLA PILOTÓW WYCIECZEK


1. Kurs organizowany  jest przez Oddział "Beskid" Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego w Nowym Sączu, 33-300 Nowy Sącz, ul. Lwowska 32, Tel. 0-18 44.44 445

2. Kurs odbywa się w oparciu o Ustawę i usługach turystycznych z dnia 29 sierpnia 1997 r. z  późniejszymi zmianami i na podstawie Upoważnienia marszałka Województwa Małopolskiego w Krakowie.

3. Kurs trwa od października 2008 do kwietnia 2009. O dokładnym terminie jego
rozpoczęcia kandydaci zostaną powiadomieni dodatkowo.

4. Kierownikiem kursu jest Maciej Zaremba tel. 0602154042, a jego zastępcą Wojciech Szarota tel.  0608037393....
Osoby te odpowiadają za sprawny przebieg kursu oraz służą pomocą i opieką jego uczestnikom.

5.Kurs odbywa się zgodnie z programem w/w  Ustawy i obejmuje Szkolenie teoretyczne w ilości 76 godzin, zajęcia odbywać się będą w lokalu "Civitas Christiana" w Nowym Sączu, ul. Kar. Stefana Wyszyńskiego 3, w soboty w godzinach 9.00 -15.00. W przypadku zmiany dnia lub godziny zajęć kandydaci zostaną wcześniej powiadomieni;
Szkolenie praktyczne w ilości 44 godzin, podczas zajęć praktycznych, w tym na jednej 3 dniowej wycieczce autokarowej. Szczegółowy plan kursu kandydaci otrzymają podczas inauguracji kursu.

6.Uczestnikiem kursu może być osoba, która:
 • ukończyła 18 lat;
 • posiada odpowiedni stan zdrowia;
 • nie była karana za przestępstwa umyślne lub inne popełnione w związku z wykonywaniem zadań przewodnika turystycznego lub pilota wycieczek;
 • jest członkiem Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego;
 • odbędzie rozmowę kwalifikacyjną potwierdzającą predyspozycje do wykonania zadań pilota,
 • złoży wymagany komplet dokumentów: podanie, ankietę personalna, odpis świadectwa ukończenia szkoły średniej lub dyplomu wyższej uczelni, zaświadczenie lekarza medycyny pracy, oświadczenie o niekaralności, 6 zdjęć;
 • dokona wpłaty wpisowego.

7. Planowany koszt kursu wynosi 250 zł (
kwota ulgowa dla uczestników kursu na Przewodników beskidzkich)  i 390 zł jest płatny w ratach:
 • I - wpisowe 150zł do dnia  30 października 2008
 • II - 100 zł (dla uczestników Kursu Przewodników), 240 zł do końca 2008 roku.
 • Nie wniesienie wpłaty, w którymś z wymienionych terminów powoduje skreślenie kandydata z listy uczestników kursu. Nie wniesienie w/w wpłat lub rezygnacja kandydata z kursu, nie powoduje zwrotu dotychczas wpłaconych kwot.
 • Koszt wycieczki nie jest wliczony w wyżej podany koszt kursu i jest on pokrywany dodatkowo przez kandydatów.
 • Koszt noclegów, wstępy do obiektów oraz transport środkami lokomocji publicznej są płatne u świadczących te usługi, według ich cenników przez kandydatów biorących udział w danej wyciecze.
 • Koszt autokaru turystycznego dzielony jest na wszystkich kandydatów, bez względu na ich uczestnictwo w wycieczce.

8. Kandydaci wybierają swoich przedstawicieli  - starostę kursu i jego zastępcę, którzy ich reprezentują i współpracują z kierownictwem kursu.

9. Obecność kandydatów na zajęciach teoretycznych i praktycznych jest obowiązkowa. W wyjątkowych przypadkach losowych dopuszcza się nieobecność pod warunkiem pisemnego usprawiedliwienia. Ponadto kierownik kursu lub jego zastępca mogą wymagać opracowań pisemnych lub zaliczeń ustnych z opuszczonych zajęć.

10. Po zrealizowaniu programu szkolenia, kandydaci przystępują do egzaminu państwowego przed komisja powołaną przez marszałka Województwa Małopolskiego, składającego się z części  teoretycznej i praktycznej

11. Zakończenie kursu, połączone z wręczeniem legitymacji i uprawnień pilockich planowane jest w 1 połowie 2009

12. Prawo interpretacji niniejszego regulaminu należy do organizatora szkolenia.

13. Regulamin niniejszy został zatwierdzony przez zarząd Oddziału PTT "Beskid" w Nowym Sączu w dniu 08.04.2008 r.